Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

I. Področje uporabe

1. Ti splošni pogoji MR.BEE, Nika Poslek s.p. veljajo, če ni drugače navedeno, za vse nabavne pogodbe in pogodbe o delih in materialih ter druga naročila (Naročilo) med MR.BEE, Nika Poslek s.p. ter stranke, ki so potrošniki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). (Kupec). Drugačni splošni pogoji kupca se ne priznavajo, tudi če niso izrecno nasprotovani.

2. Splošni pogoji veljajo tudi za nadaljnja poslovna razmerja z istim kupcem tudi, če niso ponovno izrecno dogovorjeni. Če ni drugače določeno, veljajo splošni pogoji poslovanja spremenjeni v trenutku oddaje naročila kupca ali tudi v zadnji objavljeni besedilni različici.

II. Zaključek pogodbe

1. Ponudbe MR.BEE, Nika Poslek s.p. se lahko spremenijo, razen če so v besedilu ponudbe izrecno označeni kot zavezujoči. Naročilo kupca se šteje kot zavezujoča pogodbena ponudba, ki ostane v veljavi najmanj 8 dni, če ni odstopajočega določila. Pogodba stopi v veljavo le, če MR.BEE, Nika Poslek s.p. kupcu posreduje pisno (vključno z besedilno obliko) potrditev v zvezi z naročilom.

2. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. jamči samo za končne potrošnike v skladu z ločeno garancijsko izjavo, ki je označena kot taka.

3. Dokumenti, kot so slike in risbe, ki jih MR.BEE, Nika Poslek s.p. kot del pogodbene pogodbene faze ter tehničnih informacij in specifikacij, ki jih je izdelal MR.BEE, Nika Poslek s.p. so zavezujoče. Tehnične, konstrukcijske ali druge spremembe naročila ali dela so dovoljene, če in v obsegu, ki so za kupca razumne.

4. Posamezni dogovori, vključno s trgovinskimi pogoji, imajo prednost pred splošnimi pogoji. Pisna pogodba ali pisno potrdilo MR.BEE, Nika Poslek s.p. je bistveno za vsebino teh sporazumov.

III. Obseg in kraj dobave, transporta in prenosa tveganja

1. Dostava franko tovarna ali dostava na drugo odpremno lokacijo MR.BEE, Nika Poslek s.p. razkriti kupcu, je na splošno dogovorjeno in ta lokacija je kraj izvedbe dobave in kakršne koli dodatne izvedbe. Tveganje se na kupca prenese najkasneje ob odpremi izdelka. Če pride do zamude pri dostavi zaradi ravnanja kupca ali zaradi okoliščin, na katere MR.BEE, Nika Poslek s.p. ne more vplivati, se tveganje prenese na kupca po prejemu obvestila, da so izdelki pripravljeni za odpremo.

2. Če ni drugače določeno, mora kupec na lastne stroške skleniti turistično zavarovanje po standardnih pogojih transportnega zavarovanja, ki krije riziko prevoza izdelka, ki je del naročila, od mesta pošiljanja do dogovorjenega cilja. Kupec nosi stroške prevoza v skladu s točko V.5.

3. V primeru, da je dosežen dogovor o trgovinskih pogojih, velja zadnja različica Incoterms.

4. MR.BEE, Nika Poslek s.p. je upravičen do delnih dobav in faktur na sprejemljivi ravni pred iztekom dobavnega roka.

5. Če pride do zamude pri dostavi ali odpremi dobavljenega artikla na željo kupca ali zaradi okoliščin, za katere kupec nosi tveganje in odgovornost, mora kupec vrniti MR.BEE, Nika Poslek s.p. stroški, ki nastanejo zaradi skladiščenja predmeta, in obračunane obresti na kapital, uporabljen za dobavljeni predmet. V primeru skladiščenja pri MR.BEE, Nika Poslek s.p., znaša upravičenost najmanj 0,5 % še neporavnanega zneska računa za vsak neplačan mesec, začenši z mesecem po prejetju obvestila, da so izdelki pripravljeni za odpremo. Stranka si še vedno pridržuje pravico dokazati, da ni nastala nobena škoda ali bistveno manjša škoda. Vendar pa po določitvi sorazmernega naknadnega roka dobave in po neuspešnem izteku tega roka MR.BEE, Nika Poslek s.p. je upravičen dobavljeni artikel uporabiti za drug namen in kupcu v razumno podaljšanem roku izročiti nadomestni artikel ali odstopiti od pogodbe.

6. MR.BEE, Nika Poslek s.p. bo poskrbel, da bodo izdelki, ki jih pošilja MR.BEE, Nika Poslek s.p. kupcu ravnati v skladu z zakoni in predpisi države/držav, ki jih določi kupec. V primeru, da kupec – po prejemu izdelkov – izvozi izdelke v tretje države, je kupec dolžan zagotoviti, da so izdelki v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi teh držav v zvezi z izdelki. Če pa se kupec odloči izvoziti izdelke v tretje države, je izključno odgovoren za kakršno koli in vso odgovornost, ki izhaja iz kakršne koli neskladnosti izdelkov.

IV. Dobavni rok in motnje v delovanju

1. Dobavni roki začnejo veljati šele po prejemu celotne dokumentacije, ki je potrebna za določitev vsebine naročila, če jo mora kupec po dogovoru pridobiti, in po prejemu akontacije. Dobavni rok je upoštevan, če je pošiljka odposlana v roku in je kupec obveščen, da so izdelki pripravljeni za odpremo.

2. Dobavni roki se podaljšajo v primeru, da nastopijo okoliščine, zaradi katerih MR.BEE, Nika Poslek s.p. ali njeni dobavitelji niso odgovorni in nimajo bistvenega vpliva na proizvodnjo ali dostavo izdelka (npr. delovni spori, višja sila in druge operativne okvare, na katere stranka ne more vplivati) v času trajanja operativne motnje. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. je dolžan kupca obvestiti o predvidenem trajanju obratovalne motnje in navesti nov dobavni rok. Če izdelka tudi ni mogoče dobaviti v novem dobavnem roku, sta obe stranki upravičeni v celoti ali delno odstopiti od pogodbe; vsa plačila, ki jih je kupec že opravil, se takoj povrnejo. Pravice zahtevati odškodnino namesto izpolnitve skladno s točko X. in zakonske pravice MR.BEE, Nika Poslek s.p., še posebej, če stranka ni več dolžna izpolnjevati svojih obveznosti (npr. zaradi nezmožnosti), ostanejo nedotaknjene.

3. Pogoji za zamudo pri dobavi temeljijo na zakonskih določilih ne glede na veljavne predpise. V odstopanju od tega pa je v vseh primerih potrebno pisno opozorilo kupca.

V. Cene in pomožni odhodki

1. Dobave se izvajajo po trenutnih cenah ob sklenitvi pogodbe v skladu s potrditvijo naročila s strani Guliles doo. Vse cene veljajo franko tovarna / mesto odpreme. Vse cene so navedene v evrih, razen če ni navedeno drugače, drugi dodatni stroški (npr. stroški namestitve in inštrukcije), zakonsko predpisani davek na dodano vrednost in druge zakonsko predpisane pristojbine (npr. dajatve, pristojbine) pa so razkriti po trenutno veljavni stopnji.

2. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. si pridržuje pravico do zvišanja fiksnih cen za obdobje več kot 4 mesece, če po sklenitvi pogodbe pride do povečanja stroškov, predvsem zaradi kolektivnih pogodb, tržnih lastnih cen ali materiala. Te cene so prikazane stranki na zahtevo.

3. MR.BEE, Nika Poslek s.p. obračuna minimalni količinski pribitek 10 EUR pri vrednosti naročila pod 50 EUR. Nabavne količine, ki so manjše od predvidenih embalažnih enot, se obračunajo z doplačilom v višini 10 % na neto vrednost izdelka.

4. Če se dostava izvaja tretji osebi, se obračuna doplačilo v višini 10% na neto vrednost izdelka.

5. Za naročila v neto vrednosti izdelkov nad 750 EUR se plača poštnina, medtem ko se stroški prevoza pri neto vrednosti izdelkov pod 750 EUR zaračunajo kupcu na računu. Ekspresni stroški in nadomestila za oddane pošiljke blaga se vedno zaračunajo stranki.

VI. Plačilo in zamuda

1. Kot je določeno na računu, je treba plačilo izvršiti brez odbitkov takoj po prejemu omenjenega računa in dobavi izdelka podjetju Guliles doo. MR.BEE, Nika Poslek s.p. vendar je pooblaščen, da zadevno dostavo v celoti ali delno izvede kadarkoli proti predplačilu. Ta pogoj se uveljavlja najkasneje ob potrditvi naročila. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. izrecno pridržuje pravico do sprejemanja čekov. Čeki so sprejeti samo na račun plačila in veljajo kot plačilo samo ob plačilu. Vsa plačila bodo brezplačna. Kupec nosi popust, inkaso in druge bančne stroške za čeke brez izrecnega dogovora. Plačila se najprej pobotajo s stroški, nato z obrestmi in nato uporabijo za poravnavo najstarejše glavnice dolga.

2. V primeru zamude se obračunajo zamudne obresti po zakonsko določeni stopnji, in sicer najmanj 9% letno; ostaja možnost dokazovanja manjše škode v višini zakonske obrestne mere.

3. Kupec je upravičen samo do pobota terjatev oziroma pridržnih pravic v zvezi s terjatvami MR.BEE, Nika Poslek s.p. če je nasprotna tožba nesporna ali je pravnomočno odločeno. To ne velja, če se nasprotna tožba neposredno nanaša na glavno obveznost MR.BEE, Nika Poslek s.p. iz iste pogodbe.

4. Odstop terjatev je predmet soglasja MR.BEE, Nika Poslek s.p.

5. Če se po sklenitvi pogodbe ali dobavi izdelka izkaže, da kupec ni oziroma ni več kreditno sposoben, npr. se zoper njega izvajajo izvršbe, zapadli računi kljub prejetemu opominu niso plačani ali pride do kakršnega koli drugega poslabšanja kapitala, MR.BEE, Nika Poslek s.p. lahko takoj uveljavlja terjatve, ki še niso zapadle, ali tiste, za katere je zagotovljen ček. V teh primerih MR.BEE, Nika Poslek s.p. lahko za izdelek, ki še ni dobavljen, zahteva predplačilo, zavarovanje ali dostavo, ki bo izvedena samo po povzetju. Če kupec zahtevi ne ugodi v zakonsko določenem roku, ki mu ga je postavil, MR.BEE, Nika Poslek s.p. ima pravico do odstopa od pogodbe.

VII. Ohranjanje naslova

1. MR.BEE, Nika Poslek s.p. obdrži lastništvo dobavljenega izdelka, dokler niso poravnani vsi zahtevki, ki izhajajo iz poslovnega odnosa s kupcem v času sklenitve pogodbe, vključno z vsemi zahtevki iz naknadnih pogodb, ponovnih naročil ali naročil rezervnih delov, ki nastanejo v tem trenutku. Če je vrednost vseh zavarovanih pravic, do katerih MR.BEE, Nika Poslek s.p. je upravičena presega vrednost vseh zavarovanih terjatev za več kot 10%, MR.BEE, Nika Poslek s.p. na zahtevo kupca sprosti ustrezen delež varnostnih pravic.

2. Če kupec ravna v nasprotju s pogodbenimi obveznostmi, predvsem v primeru zamude pri plačilu, MR.BEE, Nika Poslek s.p. ima pravico vzeti nazaj rezervirani izdelek. V primeru, da MR.BEE, Nika Poslek s.p. prevzame nazaj ali zaseže rezervirani izdelek, odstop od pogodbe ni možen, razen če MR.BEE, Nika Poslek s.p. to izrecno pisno potrdi. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. je pooblaščen za prodajo izdelka, izkupiček od prodaje pa se mora upoštevati za obveznosti kupca, zmanjšan za nastale stroške uporabe. Kupec se zavezuje, da bo z rezerviranim izdelkom ravnal skrbno in ga hranil ločeno od ostalih izdelkov. Prav tako je dolžan na lastne stroške ustrezno zavarovati ta izdelek proti škodi zaradi požara, vode, neurja, ropa in tatvine na novo vrednost. Morebitne varnostne zahtevke, ki nastanejo v primeru škode, prenesete na MR.BEE, Nika Poslek s.p.. Če so potrebna vzdrževalna in inšpekcijska dela, jih mora kupec opraviti pravočasno in na lastne stroške.

3. Pridržanega izdelka kupec ne sme niti zastaviti niti ga prenesti z varščino. V primeru rubežev ali drugih posegov tretjih oseb mora kupec obvestiti MR.BEE, Nika Poslek s.p. takoj pisno in MR.BEE, Nika Poslek s.p. z vsemi informacijami in dokumentacijo, ki je potrebna za ohranitev pravic MR.BEE, Nika Poslek s.p.. Izvršitelje ali tretje osebe je treba seznaniti z lastništvom MR.BEE, Nika Poslek s.p. Če tretja oseba ne more vrniti denarja MR.BEE, Nika Poslek s.p. sodnih in izvensodnih stroškov postopka tretje osebe nosi kupec MR.BEE, Nika Poslek s.p. za škodo, ki je nastala glede na uveljavljanje nadaljnjih zahtevkov zaradi poškodbe, spremembe ali uničenja samega predmeta.

4. Kupec lahko rezervirani izdelek proda in/ali predela v okviru rednega poslovanja pod pogojem, da MR.BEE, Nika Poslek s.p. proti kupcu ne uveljavlja nobenih pravic iz naslova lastninskega pridržka. Kupec odstopi Gulilesu d.o.o. vse terjatve do končnega zneska računa, vključno z davkom na dodano vrednost, ki ga je obračunal pri nadaljnji prodaji svojim strankam ali tretjim osebam, ne glede na to, ali je bil predmet preprodan z nadaljnjo obdelavo ali brez nje. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. sprejme nalogo. V primeru tekočega računa med kupcem in njegovim kupcem se terjatev, ki je bila prenesena na MR.BEE, Nika Poslek s.p. s strani kupca vnaprej velja tudi za vsa priznana neporavnana stanja in, v primeru stečaja stranke, velja za “vzročno” stanje, ki obstaja v tem trenutku. Kupec lahko terjatve po odstopu celo izterja. To ne vpliva na upravičenost MR.BEE, Nika Poslek s.p. da sam izterja terjatev. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. terjatve ne bo izterjal sam, če kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti iz naslova izterjanega zneska, ne zamuja s plačili in ni vložene zahteve za uvedbo postopka zaradi insolventnosti.

5. Kupec je dolžan Gulilesu d.o.o. z natančnim seznamom terjatev, do katerih je upravičena z imenom in naslovom kupca, višino posameznih terjatev, podatki o računu itd., da MR.BEE, Nika Poslek s.p. vse informacije, potrebne za uveljavljanje odstopljene terjatve, da se omogoči ocena teh informacij in razkrije odstop strankam.

6. Kupec izjavlja, da se strinja, da lahko osebe, ki so pooblaščene za prevzem rezerviranega izdelka, peš ali z vozilom vstopijo na nepremičnino ali objekt, kjer se rezervirani izdelek nahaja, da prevzamejo rezervirani izdelek.

7. Kupec predmet dostave vedno predela ali predela za MR.BEE, Nika Poslek s.p.. Če artikel predeluje z drugimi predmeti, ki niso last MR.BEE, Nika Poslek s.p., MR.BEE, Nika Poslek s.p. postane solastnik nove stvari v razmerju vrednosti izročene stvari glede na druge obdelane predmete v času predelave. Za artikel, proizveden s predelavo, veljajo enaka pravila kot za dostavljen artikel, ki je predmet lastninskega pridržka. Če je stvar obdelana, mešana ali kombinirana na način, da se stvar kupca šteje za glavno stvar, se šteje za dogovorjeno, da kupec prenese sorazmerno solastnino na MR.BEE, Nika Poslek s.p.. Kupec izključno lastništvo oz. iz tega izhajajoča solastnina MR.BEE, Nika Poslek s.p.

VIII. Zahtevki za napake – zastaralni rok

1. Za pravice kupca v primeru stvarnih in lastninskih napak se uporabljajo zakonski predpisi, če v nadaljevanju ni določeno drugače. Posebna zakonska določila za končno izročitev izdelkov potrošniku ostanejo nespremenjena (regres dobavitelja po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot)); vendar se za nadomestilo škode v primeru regresa dobavitelja uporabljajo predpisi iz točke X.

Kupec lahko uveljavlja napake le, če pravilno izpolnjuje zakonske obveznosti pregleda in reklamacije.

2. Če je predmet dostave okvarjen, ima kupec naslednje pravice:

3. a) MR.BEE, Nika Poslek s.p. je dolžan napako odpraviti in bo to storil po lastni presoji tako, da bo napako odpravil s popravilom ali z dobavo artikla brez napak.

b) Če je odprava napak neuspešna, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe ali znižati kupnino. Odpoved je izključena, če je kršitev obveznosti s strani MR.BEE, Nika Poslek s.p. je le manjše narave. Kupec ima tudi pravico do odškodnine ali povračila zaman nastalih stroškov v primeru napak izključno v skladu z določili točke X.

c) Odprava napake ne vključuje niti izboljšave okvarjenega izdelka niti vgradnje novega ali popravljenega izdelka, razen če MR.BEE, Nika Poslek s.p. je bil že na začetku dolžan vključiti nov ali ponovno seznanjen izdelek.

d) MR.BEE, Nika Poslek s.p. nosi stroške pregleda in odprave napake, predvsem stroške dela in materiala (ne: stroškov širitve in integracije ter stroškov prevoza izdelka do mesta odprave napake), če je do napake dejansko prišlo. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. lahko sicer od kupca zahteva povračilo stroškov (zlasti stroškov pregleda in prevoza), ki so nastali zaradi neupravičene zahteve po odpravi napake, razen če kupcu odsotnost napake ni bila očitna.

e) Kupec mora MR.BEE, Nika Poslek s.p. časa in zmogljivosti, ki jih potrebuje za izvedbo popravil in nadomestnih dobav, ki jih zahteva MR.BEE, Nika Poslek s.p.. MR.BEE, Nika Poslek s.p. je sicer oproščen vsakršne odgovornosti za nastale posledice. Če kupec zahteva ekspresno napotitev tehnika ali delo izven običajnega delovnega časa zaradi operativnih razlogov, ki vključujejo dodatne stroške za MR.BEE, Nika Poslek s.p., mora kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi tega (npr. dodatki za nadurno delo, potovanja). daljše razdalje).

f) Garancija je zagotovljena za zamenjave in izboljšave v enakem obsegu kot za prvotni predmet dobave, vendar s časovno omejitvijo do konca garancijskega obdobja prvotnega predmeta dostave.

4. Kupec je izključno odgovoren za škodo, ki je posledica naravne obrabe, neustrezne ali nepravilne uporabe, nepravilne montaže ali zagona s strani kupca ali tretje osebe, nepravilnega ali malomarnega ravnanja, prekomerne uporabe, neprimerne delovne opreme ali kemičnih, elektrokemičnih ali električnih vplivov. pod pogojem, da MR.BEE, Nika Poslek s.p. za to ni kriv.

IX. Vračila

1. Izdelki, ki jih dobavlja MR.BEE, Nika Poslek s.p. se praviloma ne vzamejo nazaj, razen če je kupec upravičen do odškodnine (npr. zaradi odstopa od pogodbe v primeru neuspešne naknadne dostave).

2. Če MR.BEE, Nika Poslek s.p. je pripravljen narediti izjemo in izdelek vzeti nazaj, se za to v okviru ustreznega dogovora zaračuna ustrezno nadomestilo (običajno 25 % neto vrednosti izdelka). Transportno tveganje in stroške prevoza nosi kupec.

X. Odškodninska odgovornost

1. MR.BEE, Nika Poslek s.p. je odgovoren za odškodnino v skladu z zakonskimi določili, razen če ni drugače navedeno spodaj. V primeru kršitve obveznosti – ne glede na zakonski razlog – MR.BEE, Nika Poslek s.p. odgovarja za naklep in hudo malomarnost. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. je odgovoren samo v primeru preproste malomarnosti

a) za škodo, ki je posledica izgube življenja, telesne poškodbe ali okvare zdravja

b) za škodo, ki je posledica bistvene kršitve pomembnih pogodbenih obveznosti (obveznosti, ki jih je treba izpolniti, preden se pogodba pravilno izvrši in za katere lahko pogodbeni partner običajno verjame, da jih bo izpolnila); vendar je odgovornost v tem primeru omejena na nadomestilo za običajno predvidljivo škodo.

2. Zgornje omejitve odgovornosti veljajo tudi v korist delodajalcev, zaposlenih, zastopnikov in sodelavcev MR.BEE, Nika Poslek s.p.. Za zahtevke v skladu z Zakonom o odgovornosti za proizvode veljajo le zakonski predpisi.

3. Izključitve ali omejitve odgovornosti ne veljajo, če MR.BEE, Nika Poslek s.p. ni razkril napake z goljufivim namenom ali je zagotovil garancijo za stanje artikla.

XI. Odpoved kupoprodajne pogodbe

1. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe (npr. zaradi odstopa ene od pogodbenih strank) je kupec dolžan blago vrniti podjetju MR.BEE, Nika Poslek s.p. vnaprej, ne glede na kakršen koli drug razvoj v skladu z naslednjimi klavzulami. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. je upravičen prevzeti predmet dostave v prostorih kupca.

2. Podjetje MR.BEE, Nika Poslek s.p. lahko od kupca zahteva tudi razumno plačilo za kvarjenje ali uničenje dobavljenega artikla ali za to, da dostavljeni artikel, za katerega je tveganje in odgovornost kupca, ne bo vrnjen.

3. MR.BEE, Nika Poslek s.p. lahko zahteva tudi plačilo za uporabo dobavljenega predmeta, če se je vrednost dostavljenega predmeta zmanjšala med zaključkom njegove namestitve in neposrednim prevzemom v celoti s strani MR.BEE, Nika Poslek s.p.. To zmanjšanje vrednosti se izračuna iz razlike med celotno navedeno ceno in v naročilu in sedanjo vrednost, kot je izračunana iz iztržka od prodaje ali če prodaja ni mogoča po oceni zapriseženega pooblaščenega izvedenca.

XII. Dodelitev

Odstop pravic in/ali prenos obveznosti kupca iz pogodbe nista dovoljena brez pisne odobritve MR.BEE, Nika Poslek s.p.. .

XIII. Predpisi o nadzoru izvoza

1. Za predmete dostave lahko veljajo predpisi o nadzoru izvoza Republike Slovenije, Evropske unije, Združenih držav Amerike ali drugih držav.

2. Če bo dobavljeni artikel pozneje izvožen v tujino, je kupec odgovoren za upoštevanje zakonskih določil.

XIV. Pristojno sodišče in veljavno pravo

1. Za te splošne pogoje in pogodbena razmerja med strankama se uporablja pravo Republike Slovenije, razen mednarodnega običajnega prava, zlasti nabavnega prava ZN. Izbira prava velja tudi za nepogodbene obveznosti, ki so tesno povezane s to pogodbo. Obseg in obseg določata tudi izbiro prava v skladu z zakonskimi določbami.

2. Maribor (Slovenija) je dogovorjeno kot izključno pristojno sodišče za pogodbe s kupci, ki imajo sedež v državi članici Evropske unije. Kraj arbitraže je Madrid, Slovenija. Če arbitražni pravilnik ne vsebuje ustreznih določb, se uporablja procesno pravo tega kraja. Arbitražni postopek poteka v slovenskem jeziku. O veljavnosti tega arbitražnega sporazuma lahko odloči tudi arbitražno sodišče.

Zapri
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.